1.část: Úvodník
2.část: Základní ring
3.část: Vyhodnocení

Volby do Evropského parlamentu 2024

Dotazník je anonymní a obsahuje 33 otázek. U každé otázky vyberte a označte pouze jednu z nabízených možností odpovědi. Pokud mezi nabízenými možnostmi nenajdete odpověď, která by vystihovala Váš názor jednoznačně, pak označte tu odpověď, která je významem nejblíže. U jednotlivých položek dotazníku je k dispozici i nápověda. Vaše odpovědi nebudou posuzovány jako správné nebo špatné.

1.část: 1/10

Jste:

1.část: 2/10

Kolik je Vám let?

1.část: 3/10

Jaký je Váš rodinný stav?

1.část: 4/10

Žijete v domácnosti s dětmi?

1.část: 5/10

V jakém kraji aktuálně žijete?

1.část: 6/10

Jaká je velikost místa Vašeho bydliště?

1.část: 7/10

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

1.část: 8/10

Jaké je Vaše ekonomické zařazení?

1.část: 9/10

Jak jste spokojený/spokojená s životními podmínkami v ČR?

1.část: 10/10

Jak jste spokojený/á se svou finanční situací?

Děkujeme Vám za vyplnění úvodníku!

Nyní vstoupíte do volebního ringu a po vyplnění otázek získáte vyhodnocení svých odpovědí.

2.část: 1/33

Jak by měla ČR rozvíjet své členství v EU?

2.část: 2/33

Jakou podobu má mít pokračující integrace v rámci EU?

2.část: 3/33

V jaké formě by měla ČR aplikovat pravidla a závazky vyplívající z členství v EU?

2.část: 4/33

Podle jakého principu by se měla EU řídit při navazování zahraniční spolupráce?

2.část: 5/33

Má EU aktivně prosazovat dodržování základních lidských práv a svobod či demokratické změny v jiných státech?

2.část: 6/33

Jakým způsobem by EU měla navazovat a utvářet zahraniční spolupráci se státy mimo evropský prostor?

2.část: 7/33

Měla by EU aktivně podporovat Ukrajinu?

2.část: 8/33

Jakým způsobem by ČR měla nastavit svou azylovou a imigrační politiku s ohledem na své členství v EU?

2.část: 9/33

Měla by ČR podporovat integraci v oblasti Společné azylové a imigrační politiky a delegování části legislativních i regulatorních pravomocí v této oblasti na nadnárodní orgány EU?

2.část: 10/33

Měla by ČR podpořit zavedení kvót na přerozdělování imigrantů platných pro všechny členské státy EU?

2.část: 11/33

Jak by měla ČR zajišťovat obranu státu s ohledem na své členství v EU?

2.část: 12/33

Podporujete integraci ČR v rámci Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU?

2.část: 13/33

Souhlasíte s vytvořením mezinárodních vojenských uskupení pod záštitou Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU (tzv. evropské armády), která by byla nezávislá na kapacitách (personálních, technických, plánovacích, velících) NATO?

2.část: 14/33

14. Mají se bezpečnostní sbory (mj. ozbrojené složky a policie) ČR účastnit vojenských a policejních misí EU, které jsou vedeny na území jiných států?

2.část: 15/33

Mají být ozbrojené síly ČR budovány a modernizovány v souladu se standardy a strukturami NATO a/nebo EU?

2.část: 16/33

Jakým způsobem by se mělo rozvíjet tržní prostředí v EU?

2.část: 17/33

Souhlasíte se zapojením ČR do oblasti Společné rozpočtové politiky EU?

Zobrazit nápovědu

Posílení kompetencí nadnárodních orgánů v oblasti společné rozpočtové politiky – vytvoření jednotného bankovního systému, společného rozpočtu eurozony na nadnárodní úrovni (komplementárního k národním rozpočtům členských států) a v závěrečné fázi přenesení důležitých výdajových položek na centrální úroveň. V důsledku bude posílena regulatorní úroveň nadnárodních orgánů EU při vytváření národních rozpočtů a regulace činnosti centrálních bankovních ústavů členských států. Skrýt nápovědu

2.část: 18/33

Měla by ČR přijmout EURO a stát se členem měnové unie?

Zobrazit nápovědu

EURO je společné platidlo eurozony. Eurozona je skupiny členských států Evropské unie (EU), které nahradily národní měny unifikovanou platební jednotkou nazvanou EURO. Měnová politika eurozony je prováděna Evropskou centrální bankou – nedílnou součástí přijetí EURO je tak delegování pravomocí v oblasti měnové politiky na nadnárodní orgány EU. Skrýt nápovědu

2.část: 19/33

Měla by ČR prosazovat změnu systému dotací EU?

2.část: 20/33

Jak by měla ČR postupovat v otázce zavedení zákazu prodeje aut se spalovacím motorem od roku 2035?

Zobrazit nápovědu

V červnu 2022 Parlament EU podpořil návrh Evropské komise na nulové emise z nových osobních automobilů a dodávek do roku 2035. Tato zákonná norma stnaovuje faktický zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory od roku 2035. Skrýt nápovědu

2.část: 21/33

Měla by ČR podpořit změnu systému emisních povolenek?

Zobrazit nápovědu

Emisní povolenky jsou hlavním nástrojem Evropského systému pro obchodování s emisemi (European Union Emissions Trading Scheme, EU ETS), jehož cílem je snížit emise skleníkových plynů prostřednictvím jejich zpoplatnění. Z Evropské komise putují povolenky do rukou státních zřízenců, kteří je rozdělí mezi producenty skleníkových plynů. Emisní povolenky je možné obchodvat na evropských energetických burzách za tržní ceny. Skrýt nápovědu

2.část: 22/33

Měla by ČR podpořit přijetí tzv. Zelené dohody pro Evropu (známé jako Green Deal)?

Zobrazit nápovědu

Zelená dohoda pro Evropu je tvořena souborem politických iniciativ Evropské komise (např. podpora ekologických investic na úrovni EU i členských států, zavedení uhlíkových dovozních cel, posílení a rozšíření systému emisních povolenek, nový klimatický zákon, který přenastaví pravidla Evropských investičních a také výrobních politik), jejichž hlavním cílem je dosáhnout toho, aby Evropa byla v roce 2050 klimaticky neutrální a tedy neprodukovala/nevypouštěla do ovzduší více skleníkových plynů, než je schopna z ovzduší odstranit. Skrýt nápovědu

2.část: 23/33

Měla by EU investovat do podpory výzkumu a vývoje nových technologií souvisejících s ohcranou klimatu a ekologickou transformací výrobních procesů?

2.část: 24/33

Měla by Evropská Unie přijmout legislativu na podporu a ochranu práv menšin v rámci členských států?

2.část: 25/33

Jak by měla EU upravit standardy pro výrobu potravin?

2.část: 26/33

Měla by EU přenastavit systém přidělování dotací na podporu zemědělských podniků?

2.část: 27/33

Měla by být založena evropská veřejnoprávní informační služba?

Zobrazit nápovědu

Evropská veřejnoprávní služba má za cíl založit a provozovat celoevropskou síť veřejnoprávních médií informaujících o dění v členských státech EU. Tato síť by měla být financována z rozpočtu EU a měla přispět ke kulturní integraci evropského prostoru. Skrýt nápovědu

2.část: 28/33

Měla by Česká republika podpořit přijetí tzv. Kulturní dohody pro Evropu (známé jako Cultural Deal for Europe)?

Zobrazit nápovědu

Kulturní dohoda pro Evropu je tvořena souborem politických iniciativ, jejichž cílem je dostat kulturu do středu evropské integrace a začlenit ji do všech oblastí integrační politiky. Dohoda mimo jiné předpokládá vynakládat alespoň 2 % prostředků EU na kulturní projekty evropského významu, začlennění prvků evropského významu do národních plánů kulturní obnovy, začlenění kultury do agendy udržitelného rozvoje 2030 a Evropské zelené dohody, nebo začlenění kulturních priorit do financování příslušných programů a akcí EU, zejména do programu Horizont Evropa, Erasmus+, Digitální Evropa, Evropská agenda dovedností, Fond soudržnosti a Fond regionálního rozvoje a také do vnější činnosti Evropy. Skrýt nápovědu

2.část: 29/33

Jakou prioritu by ČR měla prosazovat v Evropském parlamentu?

2.část: 30/33

Měla by Česká republika podpořit vstup Ukrajiny do EU?

2.část: 31/33

Měla by Česká republika podpořit vstup Turecka do EU?

2.část: 32/33

Měla by Česká republika podpořit vstup Moldávie a Gruzie do EU?

2.část: 33/33

33. Měla by Česká republika podpořit vstup dalších balkánských států (Albánie, Černá Hora, Bosna a Hetrcegovina, Severní Makedonie) do EU?

Vyhodnocení volebního ringu

Vaše klání v základním volebním ringu je u konce.

Vyberte si typ zobrazení grafu:

Prstencový graf Polární graf Radarový graf Sloupcový graf
Registrace

nebo se přihlašte

1/1: Obecné principy integračních procesů EU

3.část: 1/3

Jak by měla ČR rozvíjet své členství v EU?

3.část: 2/3

Jakou podobu má mít pokračující integrace v rámci EU?

3.část: 3/3

V jaké formě by měla ČR aplikovat pravidla a závazky vyplívající z členství v EU?

Obecné principy integračních procesů EU: výsledky

Prstencový graf Polární graf Radarový graf Sloupcový graf

Subjekty s nulovým počtem bodů:

Děkujeme za kompletní vyplňění dotazníku

Pro pokračování klikněte na tlačítko níže

Nebo přeskočit otázku