ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

volbište z.s. IČ 10825509, se sídlem V Horkách 1415/2, 140 00 Praha 4 – Nusle, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 74852 (dále jen volbiště“) tímto jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů o zpracování osobních údajů.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Volbiště respektuje Vaše soukromí a zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou včetně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jen „Nařízení“). Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Volbiště proto přijalo odpovídající technická a organizační opatření, aby zajistilo bezpečné zpracování osobních údajů. Členové volbiště, kterým je svěřena činnost pro www.volbiste.cz jsou vázáni povinností mlčenlivosti a jsou řádně vyškoleni, jejich přístup k osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich činnost.

Volbiště Vás může požádat o poskytnutí osobních údajů zejména pro vyplnění dotazníků, jejich vyhodnocení, sdělení výsledků dotazníků či zasílání reklamních sdělení. Poskytnuté osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro naplnění aktivity, v jejíž souvislosti byly údaje poskytnuty, a pro uvedené účely.

Při zpracování osobních údajů se volbiště řídí zejména těmito zásadami:

 1. volbiště provádí zpracování osobních údajů otevřeným způsobem při dodržení všech povinností, které jí ukládají právní předpisy.
 2. volbiště v rámci zpracování osobních údajů postupuje spravedlivě a transparentně při snaze omezit účely a rozsah zpracování osobních údajů na nezbytné minimum, tak že zpracovává pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel nezbytné.
 3. volbiště vás informuje stručně, výstižně a bez nadbytečných informací (text musí být stručný, výstižný, pochopitelný, úplný bez nadbytečných informací), tak, aby byly informace pro vás pochopitelné.
 4. volbiště dbá na to, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života, aby zajistil integritu a důvěrnost osobních údajů.
 5. volbiště zpracovává osobní údaje vždy na základě příslušného právního titulu, zákonným způsobem.
 6. volbiště zpracovává pouze přesná, správná a aktuální data, která pravidelně aktualizuje.
 7. volbiště uchovává osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování.
 8. volbiště zajištuje bezpečné zpracování osobních údajů, tak, že používá standardizované postupy, vypracované za účelem zajištění náležité úrovně zabezpečení osobních údajů včetně šifrování a pseudonymizace osobních údajů, zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systému a služeb zpracování.
 9. volbiště provádí pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
 10. volbiště provádí záznamy o činnostech zpracování a plní informační povinnost vůči subjektům údajů.
 11. volbiště umožňuje hladký výkon práv subjektů údajů.

CO OPRAVŇUJE VOLBIŠTĚ KE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

volbiště je oprávněno zpracovávat vaše osobní údaje na základě alespoň z jednoho níže uvedených oprávnění:

 • Souhlas. V níže uvedených případech zpracováváme Vaše osobní údaje i na základě Vámi předem svobodně uděleného souhlasu. Jedná se zejména o souhlas se zasíláním informování o výsledcích Vámi vyplněných dotazníků, souhlas s využitím osobních údajů pro analytické účely v oblasti politologie, ekonomie a sociologie, zasílání reklamních sdělení, programu a plánech volbiště, možného zapojení se do kampaní a akcí. Vámi udělený souhlas může být z Vaší strany kdykoliv odvolán v souladu s postupem uvedeným v těchto Zásadách. Neposkytnutí nebo odvolání souhlasu nemá vztah ke zpracování Vašich osobních údajů na základě jiného oprávnění. Bez udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů nemůžete dotazníky vyplnit a účastnit se daných průzkumů.
 • Oprávněné zájmy správce. Vaše osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat i pro účely našich oprávněných zájmů. Jedná se zejména o analytické účely nebo zajištění bezpečnosti našeho webu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Se svými dotazy souvisejícími se zpracováním jejich osobních údajů se můžete obracet na volbiště prostřednictvím
e-mailu správce info@volbiste.cz, a to včetně odhlášení se z databáze, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro vybrané účely.

Pokud už nechcete dostávat emailové novinky a informace od volbiště, můžete se odhlásit zde

ÚČEL, PRÁVNÍ ZÁKLAD, ROZSAH A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Co jsou osobní údaje a jaké typy osobních údajů sbíráme?

Osobní údaje jsou informace, které se týkají konkrétní identifikované osoby nebo které mohou přímo či nepřímo vést k její identifikaci. Cílem naší práce není systematický sběr osobních údajů, nicméně v zájmu zvyšování kvality dat a některých administrativních úkonů je nutné některé osobní údaje shromažďovat.

Předmětem zpracování v rámci činnosti volbiště jsou následující kategorie osobních údajů-viz níže body A-D

Volbiště zpracovává osobní údaje subjektů v tomto rozsahu:

A Registrace

Pro Registraci na stránkách volbiště, zpracovává volbiště na základě souhlasu následující osobní údaje:

1.1 – rozsah

 • e-mail
 • IP adresa

1.2 – účel, právní základ

volbiště zpracovává osobní údaje uvedené v článku 1.1 z titulu souhlasu pro tyto účely:

 • umožnění vyplnění dotazníků a zobrazení Vašich odpovědí, informování o výsledcích vyplnění dotazníků, uložení rozpracovaného dotazníku, výzvy k dokončení vyplnění dotazníku, o dalších možnostech vyplnění dotazníků
 • ochrana a domáhání se práv volbiště, případné řešení sporů

B – Dotazníky

Při vyplnění dotazníků budete zařazeni do databáze, do které zaznamenáváme informace, které jste nám poskytli při vyplnění dotazníků.

2.1 – rozsah

Pro vyplnění dotazníků zpracovává volbiště následující osobní údaje, a to vždy na základě předem daného souhlasu:

 • údaje v odstavci 1.1
 • pohlaví
 • věkové rozmezí desítek let
 • rodinný stav
 • údaje o existenci dětí
 • místo pobytu v rámci kraje ČR
 • vzdělání
 • ekonomické zařazení

2.2 – účel, právní základ

Volbiště zpracovává osobní údaje uvedené v článku 2.1 z titulu souhlasu a oprávněných zájmů správce pro tyto účely:

 • vyhodnocení dotazníku
 • nabídnutí dalších možnosti zapojení do kampaní volbiště (na základě souhlasu)

 informování o výsledcích aktivit, programu a plánech politických subjektů a veřejných institucí

C – Výzkum

Na základě Vámi vyplněných dotazníků provedeme již anonymizovaně analýzu Vašich odpovědí z hlediska strategií politik veřejných institucí a politických subjektů.

3.1. – rozsah

 • údaje v odstavci 2.1.

3.2 – účel, právní základ

Volbiště zpracovává osobní údajů uvedené v článku 3.1 na základě předchozího udělení souhlasu subjektů nebo oprávněného zájmu volbiště pro tyto účely:

 • analytické účely v oblasti politologie, ekonomie a sociologie
 • sdílení agregovaných anonymizovaných údajů o výsledcích vyhodnocení dotazníků

D – Marketing

Za účelem zasílání obchodních sdělení, zejména prostřednictvím přímého marketingu, a pro činění jiných marketingových aktivit vůči Vaší osobě, pokud jste nám k tomu udělili souhlas (Váš souhlas můžete kdykoli odvolat a obchodní sdělení Vám dále zasílána nebudou) Vám budou zasílána sdělení s informacemi o veřejném dění, subjektech veřejného dění, o strategii politik veřejných institucí a politických subjektů a o tématech, která Vás zajímají.

4.1. – rozsah

Pro zasílání obchodních sdělení volbiště zpracovává následující osobní údaje

 • e-mailúdaje v odstavci 2.1.

4.2 – účel, právní základ

Volbiště zpracovává osobní údajů uvedené v článku 3.1 na základě souhlasu subjektů pro tyto účely:

 • analytické účely v oblasti politologie, ekonomie a sociologie
 • poskytnutí personifikované informace podle oblastí Vašeho zájmu na základě vyhodnocení dotazníků.
 • informování o výsledcích aktivit, programu a plánech politických subjektů a veřejných institucí
 • nabídnutí zapojení do dalších výzkumů
 • sdílení údajů o výsledcích vyhodnocení dotazníků

poskytnutí personifikované informace podle oblastí Vašeho zájmu na základě vyhodnocení dotazníků

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Volbiště zpracovává a uchovává osobní údaje subjektů pouze po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely.

V případě zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu, na níž byl souhlas udělen (15 let ode dne poskytnutí souhlasu) z důvodu provádění budoucích porovnávacích analýz a porovnání. Po uplynutí této doby Volbiště uchovává Vaše osobní údaje (zejména souhlas, odvolání souhlasu) v nezbytném rozsahu pro případnou obhajobu svých práv. Pokud se jedná o osobní údaje zpracovávané z důvodu oprávněného zájmu správce, pak jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání oprávněného zájmu, kdy po jeho skončení jsou vymazány (zejména do uplynutí zákonných nebo smluvních promlčecích lhůt, nebo záruky pro případný výkon, určení nebo obhajobu nároků volbiště).

Zpracování osobních údajů je pro účely uvedené výše, v daném rozsahu nezbytné a pro tyto účely je subjekt povinen své osobní údaje volbiště poskytnout; odmítnutí poskytnutí osobních údajů může mít za následek nemožnost registrace subjektu či nemožnost účasti na vyplnění dotazníků, jakož i další následky stanovené právními předpisy.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich uchováním na základě souhlasu s realizací přímého marketingu a činění jiných marketingových aktivit na základě Vašeho souhlasu nebo oprávněného zájmu správce výlučně po dobu, na kterou bude souhlas udělen (1 rok ode dne poskytnutí souhlasu), popřípadě po dobu trvání oprávněného zájmu.

ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Volbiště získal osobní údaje v rámci své činnosti přímo od subjektů údajů.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Volbiště zpracovává osobní údaje subjektů automatizovanými i manuálními prostředky.

INFORMOVÁNÍ O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM, PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Volbiště může ke zpracování osobních údajů používat důvěryhodné třetí osoby, Zpracovatelé zpracovávají osobní údaje pouze podle pokynů volbiště a nejsou oprávněni je použít pro své vlastní účely.

Volbiště zpracovává osobní údaje jako správce osobních údajů nebo prostřednictvím svých zpracovatelů (se kterými má uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů), za současného zajištění technických, organizačních a personálních opatření, které povedou k vysoké úrovni ochrany a zabezpečení osobních údajů subjektů. Volbiště zpracovává osobní údaje subjektů prostřednictvím následujících zpracovatelů osobních údajů, které Volbiště využívá při poskytování služeb a produktů (zejména marketingové oblasti) nebo které pověřila plněním svých smluvních či zákonných povinností a aktuální seznam zpracovatelů Vám poskytne na vyžádání:

 • smluvní partneři volbiště ve smyslu naplňování cílů volbiště.
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá
 • Technické služby

Volbiště nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU)

S Vaším zvláštním předchozím souhlasem uděleným společnosti volbiště v souvislosti se zvláštní marketingovou činností mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám v souvislosti s marketingovou činností volbiště.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

*****

Abyste se mohli jednoduše zapojit do našich diskuzí, naše stránky obsahují odkazy na různé sociální sítě, jako jsou Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Pinterest,, apod. Tyto odkazy nejsou součástí našich webových stránek, ale stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí jinými zásadami ochrany osobních údajů než tyto stránky. Cookies můžete zablokovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics, Clicky Analytics a Facebook pixel. Google Analytics automaticky sbírá anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies.

Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. Volbiště nesbírá prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje.

Máte právo na to, abyste nebyli předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně vytváření profilů, které má na vás právní účinky nebo vás podobným způsobem významně ovlivní. Takové právo však nebude možné uplatnit v případě, že je rozhodnutí nezbytné pro uzavření nebo uplatnění smlouvy mezi vámi a volbiště; je povoleno právem použitelným pro volbiště za předpokladu, že stanoví odpovídající opatření na ochranu svých práv, svobod a oprávněných zájmů; nebo se zakládá na vašem výslovném souhlasu.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

Právo přístupu k osobním údajům – subjekt je oprávněn požádat volbiště o přístup ke svým osobním údajům, zejména o informaci o zpracování svých osobních údajů obsahující vždy alespoň sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu a obsahu osobních údajích (např. seznamem), případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů a příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů,

Právo odvolat souhlas – V případě, že osobní údaje subjektu zpracováváme na základě uděleného souhlasu subjektu, má subjekt právo ho kdykoliv odvolat zcela či částečně zasláním požadavku na e-mailovou adresu info@volbiste.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před tímto odvoláním. Odvolání souhlasu zároveň nemá vliv na zpracování osobních údajů subjektu na základě jiného oprávnění, zejména v souvislosti se zpracováním nezbytným pro plnění smlouvy anebo plnění právní povinnosti.

Právo na opravu osobních údajů – Subjekt je oprávněn vznést námitku proti nesprávnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a je oprávněn požádat o opravu nebo doplnění těchto osobních údajů. Volbiště je v takovém případě povinna bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů – Požádá-li subjekt volbiště, předá volbiště osobní údaje subjektu přímo jinému správci, anebo má subjekt právo je získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku – Subjekt je oprávněn v případě porušení povinností volbiště týkajících se shromažďování nebo zpracovávání těchto osobních údajů žádat volbiště, aby mu poskytla vysvětlení takového jednání, aby se zdržela takového jednání, odstranila takto vzniklý stav či poskytla na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány (s výjimkou osobních údajů, které je volbiště povinna shromažďovat a zpracovávat na základě právních předpisů). Volbiště je povinna v souvislosti s výše uvedenými právy subjektu informovat jej neprodleně o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů, poskytnout mu potřebnou součinnost a vysvětlení.

Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • odvoláte Váš souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.