Metodologie

Volbiště se orientuje výhradně na české politické prostředí. Stanovení jednotlivých tematických sekcí vychází ze standardních segmentů volebních programů. Průřezově jsou zastoupena témata od státovědy, zahraniční politiky, vnitřní a vnější bezpečnosti, přes finance, zdravotnictví, sociální politiku, školství, kulturu až po průmysl, zemědělství a ekologii. Při sestavování a formulaci otázek byl kladen důraz na hlavní problémy, sporná témata a klíčová řešení, jež nabízejí vybrané politické subjekty v rámci definovaných tematických bloků. Záměrně nebyla zahrnuta témata, na kterých panuje většinová shoda napříč politickým spektrem.

Tvorba otázek a odpovědí podléhala důkladné analytické činnosti a vycházela z oficiálních dlouhodobých a aktuálních volebních programů vybraných politických subjektů, dále z jejich závazných programových dodatků, z návrhů zákonů a hlasování jejich poslaneckých klubů a z oficiálních vyjádření jejich stranických lídrů v případě, že vystupovali jménem strany. Nadto bylo v některých případech přihlédnuto k aktuálním koaličním programům, avšak pouze v situaci, pokud danou problematiku dotyčné strany nikterak nezahrnuly do svých samostatných volebních programů.

Vyhodnocování výsledků na volbišti podléhá spravedlivému a rovnoměrnému bodovému systému. Výběrem jedné z nabízených možností u každé otázky přidělujete body jednomu nebo více politickým subjektům, pro které daná varianta platí. Všechny vybrané politické subjekty mají možnost získat v základním i rozšířeném volebním ringu a také v každém z tematických kol stejný maximální počet bodů.

Agregovaná a anonymizovaná data budou sloužit jako podklady pro publikování osvětových příspěvků a zajímavostí. Zároveň budou využita k dalšímu rozvoji obsahu projektu, ke komunikaci s veřejností a k tvorbě materiálů odrážejících diskutovaná politická témata ve společnosti.

Do volební arény byly zahrnuty politické subjekty podle následujících parametrů:

  • Zastoupení v Poslanecké sněmovně či Senátu Parlamentu České republiky.
  • Překročení hranice 1,5 % odevzdaných hlasů a získání státní finanční podpory při předešlých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
  • Politické strany registrované nejpozději k 1. 1. 2021, které mají zpracovaný komplexní a konzistentní volební program.
  • Udělení divoké karty volbiště – Politické strany nemající zastoupení v Parlamentu České republiky a strany nové, které mohou podle dostupných předvolebních průzkumů dosáhnout v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky hranice 1,5 % odevzdaných hlasů.

Nenechávejte nic náhodě a získejte své odpovědi na volbišti.