Pro voliče

Základní volební informace

Nelze si nevšimnout, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se blíží mílovými kroky. Volební letáky v poštovních schránkách, tváře kandidátů na billboardech, probíhající předvolební debaty v televizi a také internetová volební reklama naznačují, že se bojuje o hodně. Jedná se o jedny z nejdůležitějších voleb, které se v Česku konají. Pro ty, kteří si nejsou jistí všemi náležitostmi spjatými s volebním procesem, jsme se rozhodli vytvořit přehledný volební manuál, který mohou brát jako přívětivého průvodce nadcházejícím volebním časem.

Ihned zprvu vyvstává otázka, kdy se budou volby do Poslanecké sněmovny konat. Volby proběhnou v pátek 8. října a v sobotu 9. října 2021, přičemž volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 hodin do 14:00 hodin. V sobotu ve 14:00 hodin dojde k uzavření volebních místností a začne sčítání hlasů. Pokud tedy chcete jít k volbám, musíte to stihnout do 14:00 hodin v sobotu 9. října 2021.

Nezapomeňte, že ve volební místnosti musíte prokázat svou totožnost. K volbám si s sebou vezměte buď svůj občanský průkaz nebo platný cestovní pas (případně diplomatický či služební pas). Právo volit má v České republice každý občan (bez ohledu na to, zda žije v Česku či v zahraničí), který dosáhl věku 18 let a který není zbaven svéprávnosti. Překážkou však může být omezení z důvodu ochrany zdraví veřejnosti.

Nesmíme opomenout ani další důležitou otázku, kde se vlastně může volit. Každý volič má přidělenou volební místnost v konkrétním volebním okrsku, a to v závislosti na tom, kde má své trvalé bydliště. Pokud si nejste jistí tím, kde se nalézá Vaše volební místnost, nápomocen Vám může být mimo jiné následující odkaz: https://volby.tmapy.cz/. Přesnou adresu a popis Vaší volební místnosti zjistíte též při doručení volebních lístků do Vaší volební schránky pár dní před volbami. Kromě samotných volebních lístků obsahuje obálka i tuto potřebnou informaci.

Může nastat situace, že v termínu voleb budete z nějakého důvodu mimo místo svého volebního okrsku a nebudete se moci zúčastnit voleb ve své volební místnosti. Nemusíte však zoufat, neboť v takovém případě si stačí zažádat o vydání voličského průkazu. Ten umožňuje volit kdekoliv mimo Váš volební okrsek. O voličský průkaz musíte zažádat nejpozději 7 dní před volbami, a to písemnou nebo elektronickou formou u svého obecního úřadu. Pamatujte, že voličský průkaz nenahrazuje průkaz totožnosti, a proto je nezbytné mít u sebe zároveň i ten! S voličským průkazem můžete volit i v zahraničí, zpravidla v místě zastupitelského úřadu ČR (velvyslanectví). Pokud žijete v zahraničí dlouhodobě, lze volit na zastupitelském úřadě i bez voličského průkazu, a to na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem. O zápis do tohoto seznamu musíte podat žádost minimálně 40 dní před volbami.

Volby probíhají na základě zásad všeobecnosti, rovnosti, přímosti a tajnosti. Všeobecnost znamená, že volit smí všichni svéprávní občané ČR, kteří dosáhli požadovaného věku a nikdo nemůže být z voleb vyloučen na základě národnosti, náboženství či majetku. Rovností je zaručena stejná váha (tedy rovnost) všech odevzdaných hlasů. Přímost značí to, že volič odevzdá svůj hlas sám a nemůže být nikým zastoupen. Tajnost pak zajišťuje, že volič nemusí nikomu jinému říkat, koho volil a sám si může volit, koho uzná za vhodné. Z tohoto důvodu je ve volebních místnostech postavena plenta, za kterou chodí voliči pouze jednotlivě a kde vloží svůj hlasovací lístek do obálky. Podrobněji se můžete o principech demokratických voleb dočíst na volbišti v samostatném článku.

Volí se prostřednictvím volebních lístků. Ty obdrží každý volič nejpozději 3 dny před volbami do své poštovní schránky. Pokud byste své volební lístky ztratili, nemusíte mít obavy se voleb zúčastnit. Ve volebních místnostech jsou připraveny volební lístky náhradní. Samotný volební proces probíhá velmi jednoduše. Po prokázání totožnosti volební komisi obdrží volič od komise úřední obálku. Poté odejde za plentu a z volebních lístků si vybere, které uskupení chce volit. Na volebním lístku je seznam kandidátů, z nichž až čtyřem může udělit svůj preferenční hlas tím, že vybraného kandidáta zakroužkuje. Volič není povinen udělit preferenční hlasy a může se rozhodnout, že udělí méně než čtyři nebo dokonce žádný. Vše záleží na jeho vůli. Připravený volební lístek vloží volič do úřední obálky a vyjde před plentu k volební urně. Obálku s volebním lístkem pak vhodí do této zapečetěné urny. Důležité je vložit do úřední obálky pouze jeden volební lístek. V opačném případě se hlas stává neplatným! Ke zneplatnění dojde také při vložení přetrženého volebního lístku.

Na průběh voleb a jejich organizaci v jednotlivých volebních místnostech dohlíží volební komise. Ty mohou být různě velké, avšak musí mít minimálně 4 nebo 6 členů podle velikosti okrsku. Většinou mají volební komise členů více, protože jednotlivé politické strany kandidující ve volbách mají právo nominovat do volební komise svého zástupce. Po skončení voleb provádí volební komise sčítání odevzdaných hlasů.

V nadcházejících volbách se uchází o voličské hlasy 22 politických subjektů. Každému subjektu bylo vylosováno volební číslo, pod kterým kandiduje. O mandáty v Poslanecké sněmovně se ucházejí tato uskupení:

 1. Strana zelených
 2. Švýcarská demokracie
 3. Volný blok
 4. Svoboda a přímá demokracie (SPD)
 5. Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)
 6. Pravý blok
 7. Aliance národních sil
 8. Trikolora Svobodní Soukromníci (TSS)
 9. Aliance pro budoucnost
 10. Hnutí Prameny
 11. Levice
 12. Přísaha – volební hnutí Roberta Šlachty
 13. Spolu (volební koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL)
 14. Senioři 21
 15. Nevolte Urza.cz
 16. Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
 17. Piráti a Starostové (volební koalice)
 18. Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)
 19. Moravské zemské hnutí
 20. ANO 2011
 21. Otevřeme Česko normálnímu životu
 22. Moravané

Účast ve volbách je zcela dobrovolná. Když k volbám nepřijdete, nikdo vás pokutovat či jinak trestat nebude. Svou neúčastí ve volbách se však vzdáváte svého práva ovlivnit život v zemi tím směrem, který se Vám líbí.  Záleží jen a pouze na Vás, kterému z 22 kandidujících subjektů se rozhodnete dát svůj hlas. Na každém odevzdaném hlasu záleží a budoucnost Česka máte i Vy ve svých rukách!

Kdo získá Váš hlas?

Nenechávejte nic náhodě a získejte své odpovědi na volbišti.